Regulamin

REGULAMIN HOTELU DLA ZWIERZĄT "CZTERY ŁAPY" W STARGARDZIE

  1. Hotel dla zwierząt "Cztery Łapy" w Stargardzie gwarantuje całodobową opiekę oraz bezpieczne warunki pobytu Państwa pupila, wyżywienie według ustaleń właściciela, stały dostęp do wody oraz systematyczne spacery zgodne z potrzebami zwierzęcia.
  2. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą opieką każde powierzone zwierzę.
  3. Hotel dla psów nie pełni funkcji Świetlicy, gdzie przez każdą godzinę pobytu psa należy zapewnić mu zajęcia, rozrywkę i stałą uwagę, dlatego podstawowym kryterium pobytu psa w Hotelu jest głównie jego bezpieczeństwo, a nie rozrywka.
  4. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz pozostawienie zwierzęcia pod opieką Hotelu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Przyjęcie do Hotelu

  1. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana, pozostawiający zwierzę w Hotelu wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym zapewnia, że pies jest zdrowy, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu oraz kontakt telefoniczny do siebie.
  2. Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę Hotelu.
  3. Każda osoba, pozostawiająca zwierzę w hotelu zobowiązana jest do okazania aktualnej książeczki zdrowia psa (szczepienia, odrobaczenie).
  4. Psy przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własną obrożę, ewentualnie kaganiec, swoje posłanie (znany mu zapach domu podnoszący komfort poczucia bezpieczeństwa) oraz ulubioną zabawkę.
  5. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt Hotel nie przyjmuje psów:
       a) bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia psa
       b) bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń
       d) chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych
           zwierząt

Godziny pracy Hotelu

  1. Odbiór i przywóz piesków odbywa się w godzinach 8.00-12.00 oraz 18.00-20.00, po wcześniejszym ustaleniu.
   W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę.
  2. Doba hotelowa trwa od godz. przywozu psa do tej samej godziny następnego dnia.

Płatności i rezerwacja miejsc

  1. Płatność za pobyt psa w Hotelu uiszczany jest z góry gotówką lub przelewem na konto zgodnie z aktualnym cennikiem hotelu.
  2. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają psy, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.
  3. W sezonie wysokim tj. Okres Świąteczno-Noworoczny, Ferie Zimowe, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje, Wszystkich Świętych; wymagana jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja miejsca.
  4. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa pod opiekę z powodu braku miejsc, a także bez podania przyczyny.

Przedłużenie lub skrócenie pobytu psa w Hotelu

  1. Pobyt psa w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
  2. W przypadku odbioru psa po ustalonej godzinie bez powiadomieniu o tym fakcie Hotelu, naliczana jest dodatkowa opłata za każde "pół doby" w wysokości połowy stawki cennikowej za dobę.
  3. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu psa w Hotelu, bez uprzedniego, wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą dobę, Hotel nalicza opłaty w wysokości wg cennika.
  4. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana może odebrać psa przed upływem ustalonego terminu zakończenia pobytu po uprzednim kontakcie z Hotelem, jednak tylko w godzinach pracy Hotelu tj. 8.00-12.00 oraz 18.00-20.00
  5. W przypadku skrócenia terminu pobytu psa lub kota w Hotelu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
  6. Hotel może skrócić pobyt zwierzęcia, jeśli okaże się, że zwierzę jest nadmiernie uciążliwe (nieustannie hałasuje lub notorycznie załatwia swoje potrzeby fizjologiczne w budynku Hotelu). W takim przypadku wniesiona opłata za pobyt zostanie zwrócona Właścicielowi, proporcjonalnie pomniejszona o ilość dni spędzonych w Hotelu.

Zobowiązania Właścicieli

  1. Właściciel pozostawiając psa w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:
   • psy podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych
   • niektóre psy pozostawione poza domem, w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczenia elementów wyposażenia Hotelu. Chociaż Hotel ograniczył możliwość takich strat do minimum, właściciel zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń, spowodowanych przez jego zwierzę
   • przedmioty przywiezione wraz z psem (w szczególności zabawki), mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, z czego właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji
  2. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę:
 • nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 3 dni od upływu terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji;
 • będzie zalegał z opłatą za pobyt psa i inne zamówione w Hotelu usługi;
 • nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w Hotelu;
 • poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,

to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

3. Stwierdzenie faktu porzucenia psa, uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową.

4. Zatajenie bądź podanie nieprawdziwych informacji w Formularzu Zgłoszeniowym wyłącza odpowiedzialność Hotelu za zdarzenia wynikłe z ich przyczyny.

Inne

 1. W przypadku ewentualnej potrzeby interwencji lekarza weterynarii, właściciel zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Koszty całej wizyty weterynaryjnej pokrywa właściciel, jeśli nie nastąpiła ona z winy Hotelu.
 2. W sytuacji śmiertelnego zejścia zwierzęcia w czasie jego pobytu w Hotelu, zwłoki psa zostaną przekazane do Kliniki Weterynaryjnej celem wykonania sekcji zwłok ustalających przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej koszty ponosi właściciel psa. W przypadku ujawnienia przyczyny leżącej po stronie Hotelu, wszystkie koszty przechodzą na Hotel.
 3. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.
 4. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.